Rekrutacja

Okres rekrutacji Uczestników projektu- 01.07.2021 – 31.12.2021

Do projektu zapraszamy:

kobiety i mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu wielokrotnego wykluczenia:

  • osoby korzystając z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej określone w art.7ust. z dn.12.03.2004r.o pomocy społecznej
  • osoby o których mowa w art.1 ust.2 z dni 13.06.2003r. o zatrudnieniu socjalnym

w szczególności:

  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby korzystające z PO PŻ
  • Kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach

Rekrutacja ma za zadanie wyłonienie 78os.( 47K,31M)(6gr x 13 os.)  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu wielokrotnego wykluczenia z  woj. podlaskiego: pow. grajewski, białostocki, m. Białystok, kolneński, łomżyński, m. Łomża.

Dokumenty do pobrania
Formularz rekrutacyjny
Regulamin projektu
Oświadczenie o statusie
Oświadczenie o zatrudnieniu
Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej
Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innych projektach